คนพิการเฮ รัฐดึงเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา ออกการศึกษาแบบใหม่

คนพิการเฮ รัฐดึงเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา ออกการศึกษาแบบใหม่

คนพิการเฮ รัฐ ดึงเครือข่าย ชุมชน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ร่วมกันออกแบบการศึกษาแบบใหม่ในการแปรรูปสินค้าสร้างรายได้ให้คนพิการ เพื่อเป้าหมายให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการหนุนเสริมและการจัดการความรู้สำหรับพัฒนาทักษะเยาวชน และแรงงานนอกระบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวถึง ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ว่า เป็นการทำงานกับกลุ่มคนเปราะบาง คนยากจน คนด้อยโอกาส คนพิการ เด็กในสถานพินิจฯ เด็กนอกระบบการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ต้องการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือและดูแลตัวเอง ดังนั้นการพัฒนาอาชีพจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ โดยเราสร้างเงื่อนไขให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการทำโดยเป้าหมายเพื่อให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

“กรณีของศูนย์คนพิการฯ มีเด็กหลายคนถูกทิ้งไม่รู้ที่มาที่ไป เราต้องมาโอบอุ้มดูแล และจะทำอย่างไรจะสร้างเงื่อนไขเรียนรู้ ให้เขาอยู่ได้ มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพที่เขาจะสามารถทำได้ และอาชีพก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สร้างการเรียนรู้และอาชีพก็เป็นเครื่องมือที่เขาจะทำมาหากินในอนาคต เป็นเรื่องสำคัญที่ทางกสศ.ได้ทำมา และที่คิดว่าจะเป็นก้าวต่อไป” สมคิด กล่าว

ดร.สมคิด กล่าวต่อว่า การทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายหรือที่เรียกว่า “ระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่” คือการที่คนในพื้นที่มาทำงานร่วมกัน เช่น ครูพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่าย และคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มิติความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง เห็นอกเห็นใจเข้าใจ ถือเป็นระบบใหม่ที่จะดูแลกันและสามารถเชื่อมโยงองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ครู กศน. ชาวบ้าน

น.ส.อรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางศูนย์ได้ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมแปรรูปอาหารประจำถิ่นของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารของผู้พิการ